您现在的位置是: 首页 > 词典解释 词典解释

六年级看拼音写成语怎么写_六年级看拼音写成语怎么写的

ysladmin 2024-06-08 人已围观

简介六年级看拼音写成语怎么写_六年级看拼音写成语怎么写的       今天,我将与大家共同探讨六年级看拼音写成语怎么写的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。1.小

六年级看拼音写成语怎么写_六年级看拼音写成语怎么写的

       今天,我将与大家共同探讨六年级看拼音写成语怎么写的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。

1.小升初必考看拼音写词语有哪些

2.六上看拼音写词语

3.看拼音写词语 六年级

4.六年级看拼音写词语专项训练

六年级看拼音写成语怎么写_六年级看拼音写成语怎么写的

小升初必考看拼音写词语有哪些

       常考看拼音写词语 sh?n yuün(深渊) zhǐ yì (旨意) p?n yǒng(喷涌) áo y?u(遨游) zh?n dì(真谛) bù lǚ(步履) j?n j?n you w?i(津津有味) r?ng yào(荣耀) pū diàn(铺垫) wǔ cǎi b?n f?n(五彩缤纷) liú lián wàng fǒn(流连忘返) rú ch? rú zuì(如痴如醉) yí hu? bù ji?(疑惑不解) r?n sh?ng dǐng f?i (人声鼎沸) qìn r?n x?n pí(沁人心脾) z?ng h?ng jiüo cu? (纵横交错) küng kǎi j?áng (慷慨激昂) yǎn huü liáo luàn(眼花缭乱) zhí ji? liǎo dàng (直截了当) chuǎi m?(揣摩) yüo he(吆喝) zhízhu? (执着) yǎng mù(仰慕) sh?ng t?ng(升腾) huáng kǒng(惶恐) cán kuì(惭愧) jǔ sàng(沮丧) q?n l(侵略) jì niàn(纪念) mào mì(茂密) dào qiàn(道歉) büo guǒ(包裹) p? bù jí daì(迫不及待) f?n bú gù sh?n(奋不顾身) qí zhì(旗帜) ch?ng xìn(诚信) chuün liú bù x?(川流不息) màn tiáo s? lǐ(慢条斯理) kuáng f?ng bào yǔ(狂风暴雨) zhün qián gù h?u(瞻前顾后) y? shang(衣裳) xǐ shù(洗漱) b?i k?(贝壳) duàn liàn(锻炼) jìng rán(竟然) fú hào(符号) hàn liú jiü b?i(汗流浃背) j?n j?n jì jiào(斤斤计较) cǎi jí(采集) b?i yǐng(背影) bàng wǎn(傍晚) shù shüo(树梢) shüo w?i(稍微) yán bù y?u zhōng(言不由衷) sōng xi?(松懈) bù zhì(布置) chǒu l?u(丑陋) yà zhōu(亚洲) xún mì(寻觅) q?ng ch?(清澈) liǘ guüng yì cǎi(流光溢彩) j?n bì hu? huáng(金碧辉煌) 配套练习:拼音 1、下列加点字读音全部正确的是( ) A.染绿(lù ) 涌起(yǒnɡ) 星宿(xiù) B.结束(sù) 摘(zhüi)要 清沁(qìn)肺腑 C.谛(dì)听 横(h?nɡ)祸 丢三落(là)四 D.沮(jǔ)丧 窥(ku?)视 宁(nìnɡ)缺毋滥 2.下列加点字读音有错误的是( ) A. 卓(zhu?)尔不群 哺育(bǔ) 洞穴(xu?) B. 龟裂(jūn) 狙击(zǔ) 客栈(zhàn) C. 乳臭(xiù)未干 创(chuüng)伤 给(jǐ)予 D. 畸(j?)形 证券(quàn) 折(sh?)本 3.下列加点字读音全部错误的是( ) A. 剖(püo)析 应(y?ng)运而生 机械(ji?) B.手拎(l?ng) 塑(su?)造 倔强(jiàng) C.褒(bǎo)贬 戏谑(xu?) 执拗(niù) D. 偌(nu?)大 埋(mái)怨 风尘仆(pú)仆 4、下列加点字读音有且只有一处错误的是( ) A. 沮丧(jǔ) 木讷(n?) 原形毕露(lù) B. 果脯(pǔ) 粗犷(guǎng) 着(zhu?)陆 C. 提供(ɡōnɡ) 扁(piün)舟 暂(zàn)时 D. 症(zh?ng)结 肖(xiào)像 黄花冈(gǎng) 5.下列加点字读音有两处错误的是( ) A.收敛(liǎn) 胆怯(qi?) 拙(zhuō)劣 B. 粗糙(zào) 称心如意(ch?ng) 订(dìng)正 C. 瘦削(xu?) 角(ju?)逐 歼(qiün)灭 D. 模型(m?) 间断(jiàn) 嫉(jì)妒 6.下列加点字读音全部正确的是( ) A. 挫伤(cuō) 粗糙(cüo) 混(hùn)水摸鱼 B. 压轴(zh?u) 强(qiǎng)词夺理 勾(g?u)当 C. 漱(sù)口 憎 (z?ng) 恨 渲(xuàn)染 D. 场(cháng)院 公顷(qǐng) 弄堂(n?ng)

六上看拼音写词语

       dàng yàng píng zhàng pān dēng bō lán zháng kuò

       ( ) ( ) ( ) ( )

       lián mián bú duàn fàn zhe qūe fá shān hú wú xiá

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       niàng chéng zōng hé guǎng shà chuán zhù shèng qì

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       líng rén fá mù fěi cuì diǎn lǐ xié shāng huì jí

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       qíng zhe dàn shēng diàn niǔ zhān yǎng yán xià

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       yíng fēng zhāo zhǎn pái shān dǎo hǎi yuán dàn lián dāo

       ( ) ( ) ( )

       chuí zi jǐn qí jiān yu xiǎng shòu cháo xiào liè shēn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       fān tiān fù dì niǔ zhuǎn qián kūn nuó dòng bāo kāi

       ( ) ( ) ( ) ( )

       lì zhī tuǒ tie wèi jiè bào cháng guǒ zhe miǎo xiǎo

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       kuàng wu ēn cì mù dǔ zīyuán kū jié làn yòng wēi xié

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       gōng xiàn shēng tài huán jìng yǔ zhòu héng xīng yǎng qì

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       jiá wán yǔn shí guǐdào dǐ yù cǐ chǎng cāi cè hé ǎi

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       kāng kǎi dǐyù méi tǐ gòu si shū hū sī&n

       bsp;cǔn zhēn zhuó

       ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )

       jì lù shěn yuè chén shè gē bì méng lóng liǔ lǎn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       zī xún kòng zhì qiàn fú yǐn bì ké sòu wěi zhuāng

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       màn yàn xī miè dāo jiǎo nuó dòng jiān miè tū rán xī jī

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       wēi yí páng bó gōng jìng miǎn tiǎn téng xiě chū bǎn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       zhòu méi jǐn shèn qí tú huò huàn fáng’ ài shù shāo

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       gòu chéng kùn jiǒng qū zhú yīng’ ér lǐu liǎn càn làn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       fèng xì lù xù chàn dòng bì jìn mào shèng zhòu rán

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       lín liè róng huà shòu liè gù qǐng bì mìng kěn shí

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       cuī huǐ kòng zhì xiāng bèi xī zhōu piě zhuǐ là zhú

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       jīu zhù qī fū tǔ kàng táng guǒ lěi zhuì qiān tiáo

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       suō duǎn pí qì ào huǐ cuō shǒu

       ( ) ( ) ( ) ( )

看拼音写词语 六年级

       六上看拼音写词语如下:

       1、学习基本的拼音知识:首先,您需要了解汉语拼音的基本构成,包括声母、韵母和声调。声母是汉字发音的第一个部分,韵母是汉字发音的第二个部分,声调表示汉字发音的高低起伏。例如,“b”是一个声母,“a”是一个韵母,“ā”表示第一声。

       2、多读拼音:阅读拼音可以帮助您熟悉汉字的发音规律。您可以从简单的词语开始,逐渐过渡到复杂的词语和句子。此外,您还可以通过听音频、观看视频等方式,提高您的听力水平。多写拼音:练习写拼音可以帮助您巩固所学知识。

       3、您可以先从单个字母开始,然后逐渐过渡到组合字母。在写作过程中,注意保持笔画的规范和整洁。学习拼音规则:汉语拼音有一定的规则,例如声母表、韵母表和声调表。了解这些规则可以帮助您更快地掌握拼音知识。同时,您还需要学会如何将拼音与汉字对应起来。

看拼音写词语的注意事项如下:

       1、熟练掌握声母、韵母和声调:汉语拼音共有23个声母、24个韵母和4个声调。熟练掌握这些基本知识,是进行看拼音写词语的基础。在学习过程中,要注意区分相近的声母、韵母和声调,避免混淆。注意书写规范:在写拼音时,要注意笔画的顺序、结构和形状。

       2、遵循汉语拼音的书写规范。此外,还要注意保持字迹工整、清晰,便于识别。理解词语意义:在看拼音写词语的过程中,要结合自己的词汇量和语境理解能力,推测出词语的意义。这样既能检验自己的拼音水平,又能提高词汇积累。

       3、多读多写:看拼音写词语需要大量的练习来巩固。可以通过阅读课文、练习册、网络资源等途径,进行大量的读写练习。同时,要注意定期复习,巩固所学知识。善于总结和归纳:在学习过程中,要注意总结和归纳规律,例如相似的拼音结构、常见的词语搭配等。

六年级看拼音写词语专项训练

       wū yán zhān yǎng xié shāng xuān bù

       (屋檐 ) (瞻仰) (协商) (宣布)

       wèi jiè chāng māo cháng huán huī xié

       (慰藉) (长矛) (偿还) (诙谐)

       第一单元

       màn yóu yín sòng qīn wěn pù bù tǐng bá zhuī suí

       ( ) ( )( )( )( ) ( )

       shēnqū jīngzhì xiá kè jìng mì qīng cuì ào mì

       ( ) ( ) ( ) ( )( )( )

       xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo yīn yùn yǎn zòu níng jù

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

       yùn hán tàn suǒ dé gāowàng zhòng jīn jīn lè dào qín miǎn

       ( ) ( ) ( )( )

       bié yǒu shēn yì yì wèi shēn cháng xíngsècōngcōng chàng hè

       ( )( )( )( )

       qīng shuǎng dǒu qiào zuǒ chōng yòu zhuàng páng rán dà wù

       ( ) ( ) ( )( )

       第二单元

       gāng jìng jiéchū xiū zhù shè jì shī ɡōnɡ kě jiàn yì bān

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       zǔ náo kònɡ zhì hōnɡ dònɡ jiān jù yì rán chǎn pínɡ

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       miǎn lì è liè ní jiānɡ chà dào zhēn zhì bì miǎn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       ménɡ lónɡ qī liánɡ yǐn yònɡ qiánɡ liè jū yōnɡ ɡuān

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       xuán yá qiào bì kuánɡ fēnɡ nù háo rě rén jī xiào qǐn bùān xí

       ( ) ( ) ( ) ( ) sī cháo qǐ fú

       ( )

       第三单元

       shū shì gē bǎn mián qiǎng bào yuàn qīng tīng xiān qǐ

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

       kuí wú sī pò dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng

       ( ) ( )( ) ( )( )( )

       yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn liū zǒu dà chī yì jīng

       ( ) ( ) ( )( )( )( )

       jiè yì zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě shī lín lín

       ( )( ) ( ) ( )( )( )

       xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ zì zuò zì shòu féng féng bǔ bǔ

       ( ) ( ) ( ) ( )

       第四单元

       zhǐwànɡ jīnɡ yínɡ wēi xié shánshǎnfāɡuānɡ shè xiǎnɡ

       ( )( )( )( )( )

       ēn cì hé ǎi kě qīn juàn liàn kū jié yǔ diào làn yònɡ

       ( )( )( )( )( )( )( )

       cóng tiān ér jiàng yáo wànɡ bǎo ɡuì yímín pò suì kuànɡ wù

       ( )( )( )( )( )( )

       jié zhì fēn zhì tà lá sōnɡ zhī zī yǎnɡ yīnɡ ér

       ( ) ( )( )( )( )

       mù dǔ shènɡ jié jùn mǎ xiónɡ yīnɡ chán chán huí dànɡ

       ( )( )( )( )( )( )

       zī rùn shàn dài shì wài táo yuán jié zé ér yù zī yuán

       ( ) ( )( )( )( )

       第五单元

       chú fánɡ jiǒng xiàng cì wei chù shenɡ yí tǐ wǎn lián

       ( )( )( )( )( )( )

       zhì jìnɡ ài fǔ tuán jù miàn kǒng qínɡ jié miáo tou

       ( )( )( )( )( )( )

       jì xinɡ dǒu rán bǎo cún hòu shi yīn àn kū shòu

       ( )( )( )( )( )( )

       dī wēi ruǎn mián mián hán yì jié jié ba bā shēn ào xiánɡ xì

       ( )( )( )( )( )( )

       dà bìng xīn yù wén zhānɡ ké sou shīshēnɡtònɡkū húlún tūn zǎo

       ( )( )( )( )( )

       zhānɡ ɡuàn lǐ dài mǎ mǎ hu hǔ mínɡ huǎnɡ huǎnɡ shì shì

       ( ) ( ) ( ) ( )

       huǎnɡ rán dà wù běi fēnɡ nù háo cōnɡcōnɡ mánɡ mánɡ

       ( ) ( )( )( )

       bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ

       第七单元

       sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jí xiáng qǐ pàn jí sù

       ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )

       huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng shí bēi yì yáng( ) ( )( )( ) ( )( )( )

       xiāng yī xiāng suí jiāo zào bù ān màn bù jīng xīn jiǔ bié( ) ( ) ( ) ( )

       héng zāo bú xìng zhèn ěr yù lóng yù xuè bó shā chóng féng

       ( ) ( )( )( )

       zhèn wáng chuǎn xī xiāng jiāo pí gé níng zhòng rì kòu

       ( )( )( )( )( )( )

       第八单元

       jì lù yōu jìng là zhú shī míng chún shǔ mò shēng

       ( )( ) ( )( )( ) ( )

       táo zuì sū xǐng fēi bēn pú xiě lái yīn hé shà shí jiān

       ( )( )( )( )( ) ( )

       yì fǎn cháng tài dà yáng bǐ àn bù jiě zhī yuán àn wú

       ( ) ( ) ( ) ( )

       qīng yōu qín jiàn wēi bō lín lín huàn jué shēn yuǎn

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

       好了,关于“六年级看拼音写成语怎么写”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“六年级看拼音写成语怎么写”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。